Chinese Journal of Dental Research
Issue 3/2017     20. Sep. 2017
20. Sep. 2017
Pages: 125 - 177

Page 125-135, doi:10.3290/j.cjdr.a38767, PubMed:28808696
Psychological Stress Alters Extracellular Matrix Metabolism in Mandibular Condylar Cartilage
Li, Qiang / Huang, Fei / Liu, Jia / Zhao, Yin Hua / Zhang, Min / Chen, Yong Jin
Page 137-143, doi:10.3290/j.cjdr.a38768, PubMed:28808697
Mechanical Properties and Wear of Five Commercial Fibre-Reinforced Filling Materials
Garoushi, Sufyan / Vallittu, Pekka K. / Lassila, Lippo
Page 145-152, doi:10.3290/j.cjdr.a38769, PubMed:28808698
Subgingival Microbiome of Gingivitis in Chinese Undergraduates
Deng, Ke / Ouyang, Xiang Ying / Chu, Yi / Zhang, Qian
Page 153-159, doi:10.3290/j.cjdr.a38770, PubMed:28808699
Association between EDAR Polymorphisms and Non-Syndromic Tooth Agenesis in the Chinese Han Population
Chen, Yi Ting / Liu, Hao Chen / Han, Dong / Liu, Yang / Feng, Hai Lan
Page 161-168, doi:10.3290/j.cjdr.a38771, PubMed:28808700
Effect of Chlorhexidine and Ethanol on Microleakage of Composite Resin Restoration to Dentine
Ramezanian Nik, Iman / Baradaran Naseri, Ehsan / Majidinia, Sara / Ramezanian Nik, Sara / Jafari Giv, Mohammad
Page 169-172, doi:10.3290/j.cjdr.a38772, PubMed:28808701
Osteosarcoma of the Mandible: a Case Report with CT, MRI and Scintigraphy
Sue, Mikiko / Oda, Takaaki / Sasaki, Yoshihiko / Kameta, Ayako / Okada, Yasuo / Ogura, Ichiro
Page 173-177, doi:10.3290/j.cjdr.a38773, PubMed:28808702
Virtual Simulation Teaching Centre in Dental Education: a Report from Fujian Medical University, China
Yu, Hao / Zhang, Chang Yuan / Zhang, Si Hui / Cheng, Hui / Chen, Jiang