Chinese Journal of Dental Research
Ausgabe 2/2017     26. Juni 2017
26. Juni 2017
Seiten: 69 - 114

Seite 69-78, doi:10.3290/j.cjdr.a38271, PubMed:28573260, Sprache: Englisch
Trend Analysis of Betel Nut-associated Oral Cancer and Health Burden in China
Hu, Yan Jia / Chen, Jie / Zhong, Wai Sheng / Ling, Tian You / Jian, Xin Chun / Lu, Ruo Huang / Tang, Zhan Gui / Tao, Lin
Seite 79-88, doi:10.3290/j.cjdr.a38272, PubMed:28573261, Sprache: Englisch
Development of Oral Health Impacts on Daily Living Questionnaire Items - a Qualitative Study
Liu, Jian / Wong, May Chun Mei / Lo, Edward Chin Man
Seite 97-104, doi:10.3290/j.cjdr.a38274, PubMed:28573263, Sprache: Englisch
Risk Factors associated with Early Childhood Caries
Sun, Hui Bin / Zhang, Wei / Zhou, Xiao Bin
Seite 105-109, doi:10.3290/j.cjdr.a38275, PubMed:28573264, Sprache: Englisch
Effects of Combining Insulin-like Growth Factor 1 and Platelet-derived Growth Factor on Osteogenesis around Dental Implants
Zhou, Wan Lin / Li, Lin Lin / Qiu, Xin Ru / An, Qi / Li, Mei Hua
Seite 111-114, doi:10.3290/j.cjdr.a38276, PubMed:28573265, Sprache: Englisch
A Rare Case of Malignant Melanoma of the Mandible: CT and MRI Findings
Ogura, Ichiro / Sasaki, Yoshihiko / Kameta, Ayako / Sue, Mikiko / Oda, Takaaki