Chinese Journal of Dental Research
Ausgabe 2/2014     19. Dez. 2014
19. Dez. 2014
Seiten: 75 - 124

Seite 75-83, doi:10.3290/j.cjdr.a33269, PubMed:25531014, Sprache: Englisch
Understanding of Xerostomia and Strategies for the Development of Artificial Saliva
Kho, Hong-Seop
Seite 85-89, doi:10.3290/j.cjdr.a33270, PubMed:25531015, Sprache: Englisch
A Practical Guide for Diagnosis and Treatment of Arteriovenous Malformations in the Oral and Maxillofacial Region
Su, Li Xin / Fan, Xin Dong / Zheng, Jia Wei / Wang, Yan An / Qin, Zhong Ping / Wang, Xu Kai / Yang, Yao Wu / Zhao, Yi Fang
Seite 91-98, doi:10.3290/j.cjdr.a33271, PubMed:25531016, Sprache: Englisch
Attenuation of Inflammatory Response by 25- hydroxyvitamin D3-loaded Polylactic Acid Microspheres in Treatment of Periodontitis in Diabetic Rats
Li, Hao / Li, Bo / Wang, Qi / Xiao, Yu / Chen, Xin Min / Li, Wei
Seite 99-104, doi:10.3290/j.cjdr.a33272, PubMed:25531017, Sprache: Englisch
Stereotaxis of Mandibular Nerve Initial Point of Trigeminal Ganglion in Rats
Tang, Xiu Feng / Bi, Rui Yun / Meng, Zhen / Gan, Ye Hua
Seite 105-110, doi:10.3290/j.cjdr.a33273, PubMed:25531018, Sprache: Englisch
Involvement of Bone Marrow Stem Cells in Periodontal Wound Healing
Zhou, Li Li / Liu, Hong Wei / Wen, Xin Xin / Xie, Han
Seite 111-116, doi:10.3290/j.cjdr.a33274, PubMed:25531019, Sprache: Englisch
Morphological Analysis of Apical Foramen Over-instrumented by Three Rotary NiTi Systems
Liu, Zong Xiang / Liu, Yi / WW Chang, Jeffrey / Yuan, Chang Yong / Zhang, Cheng Fei / Wang, Peng Lai
Seite 117-124, doi:10.3290/j.cjdr.a33275, PubMed:25531020, Sprache: Englisch
Maxillary Anterior Teeth Dimensions and Proportions in a Central Mainland Chinese Population
Sah, Sanjay Kumar / Zhang, Han Dong / Chang, Ting / Dhungana, Minu / Acharya, Lochana / Chen, Li Li / Ding, Yu Mei