Chinese Journal of Dental Research
Issue 2/2014     19. Dec. 2014
19. Dec. 2014
Pages: 75 - 124

Page 75-83, doi:10.3290/j.cjdr.a33269, PubMed:25531014
Understanding of Xerostomia and Strategies for the Development of Artificial Saliva
Kho, Hong-Seop
Page 85-89, doi:10.3290/j.cjdr.a33270, PubMed:25531015
A Practical Guide for Diagnosis and Treatment of Arteriovenous Malformations in the Oral and Maxillofacial Region
Su, Li Xin / Fan, Xin Dong / Zheng, Jia Wei / Wang, Yan An / Qin, Zhong Ping / Wang, Xu Kai / Yang, Yao Wu / Zhao, Yi Fang
Page 91-98, doi:10.3290/j.cjdr.a33271, PubMed:25531016
Attenuation of Inflammatory Response by 25- hydroxyvitamin D3-loaded Polylactic Acid Microspheres in Treatment of Periodontitis in Diabetic Rats
Li, Hao / Li, Bo / Wang, Qi / Xiao, Yu / Chen, Xin Min / Li, Wei
Page 99-104, doi:10.3290/j.cjdr.a33272, PubMed:25531017
Stereotaxis of Mandibular Nerve Initial Point of Trigeminal Ganglion in Rats
Tang, Xiu Feng / Bi, Rui Yun / Meng, Zhen / Gan, Ye Hua
Page 105-110, doi:10.3290/j.cjdr.a33273, PubMed:25531018
Involvement of Bone Marrow Stem Cells in Periodontal Wound Healing
Zhou, Li Li / Liu, Hong Wei / Wen, Xin Xin / Xie, Han
Page 111-116, doi:10.3290/j.cjdr.a33274, PubMed:25531019
Morphological Analysis of Apical Foramen Over-instrumented by Three Rotary NiTi Systems
Liu, Zong Xiang / Liu, Yi / WW Chang, Jeffrey / Yuan, Chang Yong / Zhang, Cheng Fei / Wang, Peng Lai
Page 117-124, doi:10.3290/j.cjdr.a33275, PubMed:25531020
Maxillary Anterior Teeth Dimensions and Proportions in a Central Mainland Chinese Population
Sah, Sanjay Kumar / Zhang, Han Dong / Chang, Ting / Dhungana, Minu / Acharya, Lochana / Chen, Li Li / Ding, Yu Mei